Moj Filternet, prijava

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana


23. Marec, 2013 urednistvo 1
Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana_foto_Uroš Molek

Srednja šola za farmacijo s kakovostnim znanjem, ustvarjalnostjo, vedoželjnostjo in prijaznostjo sprejemamo izzive življenja.

farmacevtski tehnik • Kozmetični tehnik • laboratorijska medicina • zobotehnik •


Kartica

Poslanstvo šole na spletni strani pravi:

 • Dijake in odrasle izobražujemo in vzgajamo za samostojno in odgovorno opravljanje poklicev farmacevtski tehnik, kozmetični tehnik, laboratorijski tehnik in zobotehnik.
 • Izvajamo aktivne načine pouka in skrbno izbiramo druge dejavnosti, s katerimi dijake in odrasle usposabljamo za lažjo zaposljivost in učenje za prihodnost.
 • V svoje delo vnašamo novosti iz stroke, splošno-izobraževalnih predmetov in s pedagoško-psihološkega področja. Izvajamo medpredmetne povezave ter omogočamo dijakom in učiteljem pridobivanje mednarodnih izkušenj.
 • Skrbimo za vse dijake, posebno pozornost pa posvečamo učno uspešnim dijakom in tistim, ki imajo učne težave.
 • S celostnim pristopom skrbimo za strokovni in osebnostni razvoj dijakov in zaposlenih.
 • Skupne cilje dosegamo ob podpori staršev in s sodelovanjem zunanjih institucij.
 • V zobni ambulanti izvajamo zobozdravstveno varstvo odraslih.
 • Naša dejavnost poteka v sodobno opremljeni šoli.
 • Stalno spremljamo uspešnost svojega dela.
 • Radi imamo svojo šolo.

Programi:


Jedilnica Šolska jedilnica: NE
Knjiznica Šolska knjižnica: DA
RacunalniskaUcilnica Računalniška učilnica: DA
Wifi Brezplačen Wi-Fi: DA
UcbeniskiSklad Učbeniški sklad: DA
Avtobus Organiziran avtobusni prevoz: NE
ElektronskaRedovalnica Elektronska redovalnica: DA
Telovadnica Šolska telovadnica: DA
TujiJeziki Tuji jeziki: angleščina, nemščina
Izmenjava Možnost izmenjave: Finska, Latvija, Španija
IzbirniPredmeti Izbirni predmeti: v programu kozmetični tehnik, lahko dijaki v 4. letniku izbirajo med predmetoma conska refleksna masaža in kozmetična nega z eteričnimi olji. V ostalih programih ni izbirnih predmetov, dijaki 4. letnika lahko izbirajo pri pripravah na dodatni maturitetni predmet med biologijo, kemijo in fiziko.
Krozki Šolski krožki: likovne delavnice, kozmetične delavnice, matematični krožek, kemijski poskusi, prostovoljstvo, angleška bralna značka, tečaj nemščine, računalniški krožek, sodelovanje pri šolskem glasilu, izdelava nakita, ročna dela, digitalna fotografija, graviranje stekla ...
Ekskurzije Šolske ekskurzije: po izbiri dijakov so organizirane po Sloveniji, npr. Vesela Štajerska, v tujino (kozmetični sejem Munchen, EXPO Milano, Dunaj, Praga, Beograd). Precej ekskurzij pa je povezanih s strokovnimi področji, npr. UKC Maribor, obisk kozmetične hiše Afrodita Rogaška Slatina, obisk Interdenta, Zlatarne Celje, Krka Novo mesto ...
NadarjeniPosebni Nadarjeni dijaki in dijaki s posebnimi potrebami: nadarjene dijake pripravljajo učitelji na različna tekmovanja (tudi športna), možnost vodenja in nastopanja na šolskih prireditvah, raziskovalne naloge, občasno tudi udeležba na taborih. Dijakom s posebnimi potrebami zagotavljajo pomoč pri premagovanju primanjkljajev in upoštevanje prilagoditev, ki so navedene na odločbah.
Matura Uspeh šole na maturi 2014/15: 93,3 %
SteviloDijakov Število vseh dijakov: 957

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:

Vprašani dijaki programa Farmacevtski tehnik so pohvalili šolo in napisali, da jo priporočajo tistim, ki jih zanima njihov poklic in so se pripravljeni učiti. Dnevno namenijo od pol ure do eno uro za domače naloge, večinoma pa se učijo sproti. Pred testi potrebujejo okoli dva dni za poglobljeno učenje, učijo pa se s ponavljanjem domačih nalog, zapiskov in knjig, ki jih lahko dobijo od starejših dijakov. Napisali so še, da je šola na nivoju, zelo so poudarjeni strokovni predmeti, izzive pa imajo pri predmetu analiza zdravil, saj je ogromno snovi. Dijaki bi izboljšali malico, pohvalili pa so dobro razlago snovi, dobro opremljene učilnice, praktični pouk in profesorje.

Dijaki, ki obiskujejo program Kozmetični tehnik, dnevno porabijo do eno uro za domače naloge, pred testi pa se učijo v povprečju dva dni, poskušajo se učiti tudi sproti. Največ se učijo iz zvezkov in zapiskov, ki jih lahko dobijo od bivših dijakov, v začetku leta pa imajo organiziran tudi sejem rabljenih učbenikov. Pouk je izmenični, tudi pri njih pa je poudarek na strokovnih predmetih. Ti jim povzročajo tudi največ preglavic, med dijaki pa je najbolj priljubljena praksa. Na šoli pogrešajo jedilnico in avlo, želijo pa si kasnejšega začetka pouka. Pohvalili so možnost opravljanja prakse v tujini, pestro izbiro interesnih dejavnosti in športnih dni, salon je dobro opremljen, profesorji so v večini strogi, a razumevajoči.

Vprašani bodoči tehniki laboratorijske biomedicine svojo šolo priporočajo vsem, ki jih zanima ta poklic, ki se izvaja le pri njih. Šola je edinstvena, saj dijaki obvezno nosijo halje, laboratoriji so dobro opremljeni, dijaki pa so za pozitivno označili tudi praktične vaje. Tudi oni pogrešajo več ekskurzij in več praktičnega usposabljanja. Odnosi profesorjev do dijakov so korektni, večinoma pa imajo enak odnos kot dijaki do njih. V ospredju so strokovni predmeti, npr. medicinska biokemija, laboratorijska hematologija, ki so dijakom tudi najljubši. Dijaki se nekatere predmete učijo sproti, druge le, ko je treba, na teste pa se pripravljajo do enega tedna prej. Vsak dan, po izmeničnem pouku, namenijo še do eno uro časa za domače naloge, za ta program pa so se odločili zaradi zanimanja in zanimivosti.

Program Zobotehnik da dijakom veliko znanja, izkušenj in prakse. Pohvalili so tudi profesorje, ki so vedno pripravljeni ponuditi dodatno razlago in pomoč, organizacijo, različne humanitarne akcije in to, da je poudarek na praktičnem pouku. Želijo si le daljši odmor za malico in jedilnico. Od predmetov so v ospredju strokovni, dijaki pa za učenje največ uporabljajo zvezke, stare teste in knjige, ki jih starejši dijaki velikodušno predajo mlajši generaciji. Dijaki se poskušajo učiti sproti, saj morajo biti za spraševanja vedno pripravljeni, tako porabijo približno tri dni, da snov pred testi ponovijo, medtem pa dnevno do eno uro za domače naloge. Urnik je izmenični, dijaki pa so napisali, da se šola zavzema za svoje dijake ne samo na področju znanja, temveč tudi spodbuja ustvarjalnost, kreativnost in dijake pripravi na življenje in izzive.


Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2014:

Dijake, ki obiskujejo program Farmacevtski tehnik smo povprašali po opisu šole, kjer so nam povedali, da je to šola, v kateri se počutijo edinstveni in jim daje možnost za lepo prihodnost, saj ponuja veliko znanja in spretnosti. Dnevno porabijo za domače naloge od pol ure do eno uro, pred testi pa učenju namenijo v povprečju tri do štiri dni. Če le uspejo in jim čas dopušča, se učijo sproti, drugače pa kampanjsko. Pomagajo si z zapiski, po potrebi tudi s knjigami. Učbenike si lahko sposodijo v učbeniškem skladu. Po njihovem mnenju je največji poudarek v šoli na strokovnih predmetih. Med pozitivne stvari na šoli so našteli prijaznost profesorjev, zanimivo prakso, omarice in urejeno okolico.

Dijaki na programu Kozmetični tehnik menijo, da je več poudarka na dermatologiji, kozmetičnih izdelkih in somatologiji. Prav pri slednjem imajo največji izziv, predvsem zaradi latinskih imen. Za domače naloge porabijo pol ure na dan, učijo se le takrat, ko je to potrebno, pred testi jim učenje vzame dan ali dva. Gradivo dobijo od znancev ali na spletu, večinoma pa se učijo iz lastnih zapiskov. Šolo priporočajo vsem, ki jih zanima kozmetika in so pripravljeni za šolo veliko narediti, saj bodo brez dela težko opravili letnik. Imajo dopoldanski urnik, enkrat na teden pa pouk poteka v popoldanskem času.

Anketirani dijaki programa Tehnik laboratorijske biomedicine so med pozitivne stvari na šoli našteli dobro opremljene laboratorije, obvezno haljo in obutev, stroga pravila, zanimivo učno snov ter sprotno ponavljanje. Za to šolo so se odločili zaradi zanimivega učnega programa in dela v laboratoriju. Opisali so jo kot zelo urejeno in nekoliko strogo šolo, ki ponuja veliko uporabnega znanja. Na šoli imajo ob začetku šolskega leta sejem rabljenih učbenikov, le te pa si lahko izposodijo tudi v učbeniškem skladu. Težje predmete se učijo sproti, ostale pa samo pred testi in spraševanjem. Od dva do tri dni jim v povprečju vzame učenje pred testi, medtem ko za domače naloge dnevno porabijo eno uro. Pri učenju si pomagajo s kombiniranjem zapiskov in knjig.

Dijaki so se za program Zobotehnik odločili zaradi želje po poklicu, kjer je poudarek na ročnih spretnostnih. Vpis na njihovo šolo priporočajo bodočim učencem zaradi pridobljene dobre podlage za opravljanje poklica. Garderobne omarice, novo pohištvo, avtomati za vodo in mednarodne izmenjave so nekatere izmed pozitivnih stvari na šoli, ki so jih dijaki našteli v anketah. Pravijo, da je njihova šola prijazna, urejena in da slovi po belih haljah, ki jih nosijo med poukom. Pred posameznimi testi se učijo v povprečju tri dni, za domače naloge pa porabijo dnevno eno uro. Učijo se iz lastnih zapiskov in učbenikov, ki jih lahko dobijo v knjižnici. Fizika, kemija in matematika so po mnenju anketiranih dijakov najtežji predmeti na šoli, več poudarka pa imajo na strokovnih predmetih.


Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2013:

Dijaki smeri Farmacevtski tehnik menijo, da je poudarek na strokovnih predmetih (npr. zdravila, rastlinske droge in naravne spojine itd.). Za domačo nalogo porabijo do ene ure na dan, učijo pa se sproti, pred testi okoli tri dni začnejo prej z učenjem. Pravijo, da dobijo na šoli veliko kvalitetnega in uporabnega znanja, za pozitivno pa so označili profesorje, okolje, veliko praktičnega pouka in novo opremo v telovadnici. Urnik imajo deljen, izbirajo pa lahko med različnimi krožki, kot so: krožek za zdravje, krožek ljubiteljev biologije in narave, multimedija, sprostitvene tehnike itd. Tudi ekskurzije so pestre: Kras, vesela Gorenjska, Dunaj, Provansa, London, Španija itd.

Tudi na smeri Tehnik laboratorijske medicine je poudarek na strokovnih predmetih, kot je npr. hematologija ali pa biokemija, največ težav pa imajo dijaki pri angleščini. Dnevno porabijo od ene do dveh ur za naloge, pred testi pa okoli tri ure. Učijo se iz zapiskov in knjig, oboje pa dobijo od starejših dijakov. Šolo so opisali z besedo disciplina, sicer pa jim je na šoli všeč praksa, profesorji, napovedani testi in učna snov. Ekskurzije na šoli, ki si jih dijaki želijo še več, obsegajo oglede predstav in laboratorijev. Pouk imajo izmenični, vpis pa priporočajo tistim, ki jih veseli delo v laboratoriju.

Dijaki smeri Kozmetični tehnik so pohvalili prakso v šolskem salonu, možnost opravljanja prakse izven šole, strokovne ekskurzije (tujina in Slovenija), dobre profesorje in to, da dobijo veliko znanja, na šoli pa vlada disciplina. Poudarek je na strokovnih predmetih, dijaki pa se učijo iz svojih lastnih zapiskov ali pa gradiv, ki jih dobijo od starejših letnikov. Na dan rabijo eno uro za domače naloge, pred testi pa se učijo okoli tri ure, saj si pred tem naredijo zapiske. Pouk poteka izmenično, dvakrat tedensko imajo popoldan, vpisa na svoj program pa dijaki ne obžalujejo.

Na smeri Zobotehnik imajo dijaki tudi izmenični pouk, za to smer pa so se odločili, ker jim je všeč poklic zdravstvenega delavca in ker jih to zanima. Poudarek na smeri je predvsem na praktičnem delu in strokovnih predmetih. Dijaki so prakso zelo pohvalili, prav tako so za pozitivno na šoli našteli še omarice, dobre ekskurzije (Praga, Berlin, Dunaj, podjetja v Sloveniji) ter nekatere profesorje. Za domačo nalogo porabijo na dan v povprečju eno uro, sproti pa se učijo težje predmete, tako pred testi porabijo okoli tri ure. Učijo se bolj iz zapiskov, stare knjige in teste pa dobijo od starejših dijakov. Na šoli imajo tudi veliko interesnih dejavnosti (izleti, krožki, športi, tekmovanja, humanitarne akcije), učencem, ki razmišljajo o vpisu na njihovo smer, pa sporočajo, da naj se učijo sproti, da naj ne obupajo pri praksi in da naj razmislijo, da je ta poklic za njih.

Lokacija

Zdravstvena pot 1, 1000 Ljubljana , Slovenija

Zdravstvena pot 1, 1000 Ljubljana , Slovenija

Kontaktna oseba: Tatjana Lorencin in Darja Justinek Mail: ssfkz@guest.arnes.si
Funkcija: svetovalna služba Telefon: tajništvo: 01/300 72 40
svetovalna služba: 01/300 72 51 (Tatjana Lorencin) in 01/300 72 66 (Darja Justinek)
Uradne ure: vsak dan od 10.00 do 13.00, ponedeljek tudi od 14.00 do 16.30, petek tudi od 14.00 do 16.00 Fax: 01/300 72 60

Število točk potrebnih za vpis

2012/13

 • program Farmacevtski tehnik: točke iz ocen 140,
 • program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 128
 • program Tehnik laboratorijske medicine: točke iz ocen 133
 • program Zobotehnik: točke iz ocen 133

2013/14

 • program Farmacevtski tehnik: točke iz ocen 149,
 • program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 136
 • program Tehnik laboratorijske medicine: točke iz ocen 144
 • program Zobotehnik: točke iz ocen 143, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 120

2014/15

 • program Farmacevtski tehnik: točke iz ocen 148
 • program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 139
 • program Tehnik laboratorijske medicine: točke iz ocen 136
 • program Zobotehnik: točke iz ocen 139

*OPOMBA: Na šolah, na katerih je bilo na spodnji meji več kandidatov z istim številom točk, pridobljenih z učnimi uspehi (ocenami) v 7., 8. in 9. razredu, je bil izbor opravljen na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja in zato so objavljene tudi te.


En odziv na “Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana”

 1. mayak je rekel/-la:

  ta šola je ful lepa in se že veselim da bom hodila na to šolo naslednja 4 leta

Dodaj odgovor

Za objavo komentarja se morate prijaviti.